V roce 2019 získala firma NUMERUS GAME s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607).

Podpora byla mířena na účast firmy NUMERUS GAME s.r.o. na projekty:

1) „NUMERUS GAME s.r.o. – branding a webová prezentace“ v Praze za účelem vytvoření uceleného propagačního obsahu navazujících marketingových aktivit pro společnost NUMERUS GAME s.r.o. s cílem oslovení široké skupiny uživatelů her a herních aplikací.

Očekávaným výstupem je soubor podkladů pro marketingové aktivity:
a) Logo, CI manuál, klíčový vizuál a jeho adaptace do formátů pro on-line podporu
b) PR texty
c) Webové stránky

2) „NUMERUS GAME s.r.o. – video a foto materiály“ v Praze za účelem vytvoření obsahu pro realizaci marketingových aktivit v rámci zavedení hry NUMERUS na trh – vytvoření souboru videí a foto materiálů.

Očekávaným výstupem je propagační foto a video materiál:
a) Soubor profi fotografií
b) Video rozhovor s autorem hry
c) 80 herních videotutorialů

 

Projekty „Numerus game s.r.o. – branding a webová prezentace“ a „NUMERUS GAME s.r.o. – video a foto materiály“ jsou spolufinancovány Evropskou unií.

 

Příprava kampaně na sociálních sítích

V roce 2020 získala firma Numerus game s. r. o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 2. výzvu Specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607).

Podpora byla mířena na účast firmy Numerus game s. r. o. na projektu „Příprava kampaně na sociálních sítích“ v Praze za účelem zajištění profesionální prezentace na trhu. Očekávaným výstupem je :

 • Návrh kampaně na sociálních sítích.
 • Příprava grafické návrhu profilu na sociálních sítích.
 • Tvorba stylu (grafika v souladu s CI) a osobitého jazyka pro konkrétní sociální sítě dle jejich specifik.
 • Tvorba grafických a textových příspěvků pro sociální sítě – tvorba minimálně 80 příspěvků.
 • Jazykové mutace textů (CZ, EN, SP, RU, CHI, JPN).

Projekt „Příprava kampaně na sociálních sítích“ je spolufinancován Evropskou unií.

 

Video

V roce 2020 získala firma Numerus game s. r. o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 2. výzvu Specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607).

Podpora byla mířena na účast firmy Numerus game s. r. o. na projektu „Video“ v Praze za účelem zajištění profesionální prezentace na trhu. Očekávaným výstupem je :

 • Videomateriál v rozsahu do 10 minut sestříhaný do několika krátkých prezentačních videí.

Projekt „Video“ je spolufinancován Evropskou unií.

 

Koučink pro společnost Numerus game s. r. o.

V roce 2020 získala firma Numerus game s. r. o.  podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 2. výzvu Specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607).

Podpora byla mířena na účast firmy Numerus game s. r. o.  na projektu „Koučink pro společnost Numerus game s. r. o.“ v Praze za účelem nastavení komplexní strategie rozvoje společnosti, včetně nastavení obchodního modelu a nastavení kompetencí jednotlivých pracovních pozic. Očekávaným výstupem je :

 • 185 hodin koučingu, při kterém bude management společnosti veden prostřednictvím koučinku (mentoringu) k nastavení následujících výstupů: strategie společnosti, obchodní strategie a model, priority v návaznosti na strategii, definice rolí a zodpovědností, nastavení procesů spolupráce a komunikace, rozvoj kompetencí, atd.
 • Výstupem spolupráce s advokátem bude nastavení legislativních a smluvních záležitostí společnosti.

Projekt „Koučink pro společnost Numerus game s. r. o.“ je spolufinancován Evropskou unií

 

V roce 2021 získala firma Numerus game s. r. o.  podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 4. výzvu Pražský voucher na inovační projekty (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605).

Podpora byla mířena na účast firmy Numerus game s. r. o.na projektu Využití logické hry Numerus při screeningu a preselekci pracovníků náročných povolaní v Praze za účelem návrhu vhodné metodiky a algoritmů zpracování měřených dat pro určení parametrů charakterizujících fyzický a psychický stav subjektu.

Očekávaným výstupem projektu je technická zpráva a seznam algoritmů. Projekt Využití logické hry Numerus při screeningu a preselekci pracovníků náročných povolaní je spolufinancován Evropskou unií.

In 2019, NUMERUS GAME s.r.o. got support from the European Structural and Investing Funds, implemented through the Operation Programme Prague – the Growth Pole of the Czech Republic and drawn through the first call of Specialized Vouchers (reg. no. CZ.07.1.02 / 0.0 / 0.0 / 16_027 / 0000607).

The support was targeted at NUMERUS GAME s.r.o. for projects:

1) „NUMERUS GAME s.r.o. – branding and web presentation“ in Prague in order to create a coherent promotional content of related marketing activities for NUMERUS GAME s.r.o. with the aim of reaching a wide range of gaming users.

The expected output is a set of documents for marketing activities:
a) Logo, CI manual, key visual and its adaptation to online support formats
b) PR texts
c) Website

2) „NUMERUS GAME s.r.o. – video and photo materials“ in Prague in order to create content for marketing activities within the introduction of NUMERUS on the market – creating a set of videos and photo materials.

The expected output is promotional photo and video material:
a) Profi photos portfolio
b) Video interview with the author of the game
c) 80 game videotutorials

 

The projects „NUMERUS GAME s.r.o. – Branding and web presentation“ and „NUMERUS GAME s.r.o. – video and photo materials“ are co-financed by the European Union.

 

Social Media Campaign

In 2020, Numerus game s. r. o. was awarded funding from the European Structural and Investment Funds Operational Programme Prague – Growth Pole of the Czech Republic drawn through 2nd call of Specialized Vouchers (reg. No. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607).

The funds were provided for the participation of Numerus game s. r. o. in the Social Media Campaign project in Prague with the objective to deliver a professional presentation on the market. The expected outputs include:

 1. Social media campaign proposal
 2. Social media profiles graphic design
 3. Individual style (graphic elements according to CI) and specific language for each social network
 4. Generation of graphical and textual social media posts – at least 80 posts
 5. Content localization (CZ, EN, SP, RU, CHI, JPN).

 

Social Media Campaign project is co-funded by the European Union.

 

 

Videos

In 2020, Numerus game s. r. o. was awarded funding from the European Structural and Investment Funds Operational Programme Prague – Growth Pole of the Czech Republic drawn through 2nd call of Specialized Vouchers (reg. No. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607).

The funds were provided for the participation of Numerus game s. r. o. in the Video project in Prague with the objective to deliver professional presentation on the market. The expected results include:

 • Video materials of up to 10 minutes cut into a number of short presentational videos.

 

Video project is co-funded by the European Union.

 

 

Coaching for Numerus game s. r. o.

In 2020, Numerus game s. r. o. was awarded funding from the European Structural and Investment Funds Operational Programme Prague – Growth Pole of the Czech Republic drawn through 2nd call of Specialized Vouchers (reg. No. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607).

The funds were provided for the participation of Numerus game s. r. o. in Coaching for Numerus game s. r. o. project in Prague with the objective to set comprehensive strategy of company development including its business model and individual work positions competences. The expected results include:

 

 • 185 hours of coaching in which the company management is led through coaching (mentoring) to set the following outputs: company strategy, business model and strategy, priorities in links to strategy, role definitions and responsibilities, cooperation and communication processes setting, development of competences
 • Cooperation with a lawyer will address the legislative and contractual matters of the company

 

Coaching for Numerus game s. r. o. is co-funded by the European Union.

 

In 2021, Numerus acquired game s.r.o.  support from the European Structural and Investment Funds, implemented through the Operational Programme Prague – Growth Pole of the Czech Republic and drawn through the 4th Call of Innovative Vouchers (Reg. No. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605).

 

The aid was aimed at the participation of Numerus game s.r.o.  on the project „Use of the logic game Numerus in screening and preselection of workers in demanding professions“ in Prague in order to design a suitable methodology and algorithms for processing measured data to determine the parameters characterizing the physical and mental state of the subject.

The project „Use of the logic game Numerus in screening and preselection of workers in demanding professions“ is co-financed by the European Union.