V roce 2019 získala firma NUMERUS GAME s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607).

Podpora byla mířena na účast firmy NUMERUS GAME s.r.o. na projekty:

1) „NUMERUS GAME s.r.o. – branding a webová prezentace“ v Praze za účelem vytvoření uceleného propagačního obsahu navazujících marketingových aktivit pro společnost NUMERUS GAME s.r.o. s cílem oslovení široké skupiny uživatelů her a herních aplikací.

Očekávaným výstupem je soubor podkladů pro marketingové aktivity:
a) Logo, CI manuál, klíčový vizuál a jeho adaptace do formátů pro on-line podporu
b) PR texty
c) Webové stránky

2) „NUMERUS GAME s.r.o. – video a foto materiály“ v Praze za účelem vytvoření obsahu pro realizaci marketingových aktivit v rámci zavedení hry NUMERUS na trh – vytvoření souboru videí a foto materiálů.

Očekávaným výstupem je propagační foto a video materiál:
a) Soubor profi fotografií
b) Video rozhovor s autorem hry
c) 80 herních videotutorialů

 

Projekty „Numerus game s.r.o. – branding a webová prezentace“ a „NUMERUS GAME s.r.o. – video a foto materiály“ jsou spolufinancovány Evropskou unií.

In 2019, NUMERUS GAME s.r.o. got support from the European Structural and Investing Funds, implemented through the Operation Programme Prague – the Growth Pole of the Czech Republic and drawn through the first call of Specialized Vouchers (reg. no. CZ.07.1.02 / 0.0 / 0.0 / 16_027 / 0000607).

The support was targeted at NUMERUS GAME s.r.o. for projects:

1) „NUMERUS GAME s.r.o. – branding and web presentation“ in Prague in order to create a coherent promotional content of related marketing activities for NUMERUS GAME s.r.o. with the aim of reaching a wide range of gaming users.

The expected output is a set of documents for marketing activities:
a) Logo, CI manual, key visual and its adaptation to online support formats
b) PR texts
c) Website

2) „NUMERUS GAME s.r.o. – video and photo materials“ in Prague in order to create content for marketing activities within the introduction of NUMERUS on the market – creating a set of videos and photo materials.

The expected output is promotional photo and video material:
a) Profi photos portfolio
b) Video interview with the author of the game
c) 80 game videotutorials

 

The projects „NUMERUS GAME s.r.o. – Branding and web presentation“ and „NUMERUS GAME s.r.o. – video and photo materials“ are co-financed by the European Union.